Nota prawna i zastrzeżenia firmy Skil BV

© Copyright 2012-2018

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza witryna i wszelkie teksty, obrazy, grafiki, dźwięk, animacje oraz nagrania wideo, jak również układ wspomnianych elementów w niniejszej witrynie podlegają ochronie praw autorskich i innych praw własności lub ochronnych. Materiałów zawartych w niniejszej witrynie nie wolno kopiować, rozpowszechniać, zmieniać, ani udostępniać stronom trzecim do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody firmy Skil BV i/lub jej licencjodawcy (licencjodawców). Niektóre witryny Skil mogą również zawierać materiały podlegające ochronie praw autorskich stron trzecich.

Znaki towarowe
O ile nie podano inaczej, wszelkie znaki towarowe w witrynach Skil podlegają ochronie w ramach prawa o znakach towarowych. Odnosi się to w szczególności do znaków towarowych, pieczęci typu, logo firmowych i emblematów firmy Skil. Znaki i elementy projektowe wykorzystywane w naszych witrynach stanowią własność intelektualną firmy Skil BV.

Oświadczenie
Niniejsza witryna została opracowana z największą możliwą dbałością. Niemniej jednak Skil BV nie może zagwarantować dokładności prezentowanych informacji. Skil BV niniejszym wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody wynikłe z bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania niniejszej witryny, za wyjątkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze strony firmy Skil. Treści zawarte w niniejszej witrynie mogą ulec zmianie lub zostać usunięte w dowolnym czasie bez powiadomienia.